ขณะนี้ปิดการลงทะเบียนแล้ว

หากมีการเปิดลงทะเบียนครั้งต่อไป ทางโรงพยาบาลจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง